วิสัยทัศน์

เป้าหมาย

ร่วมมือกันระหว่าง ผู้ปกครองกับผู้ปกครอง น้องๆDM กับน้องๆDM และผู้ปกครองกับน้องๆDM ก่อให้เกิด เครือข่ายไปทั่ว ช่วยเหลือ ให้ความรู้ ความมีศักยภาพ และความภาคภูมิใจในตนเองชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวานรู้สึกชื่นชมและปิติยินดี “ชมรมเพือเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน” ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมพลังพลักดันเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวานอย่างแท้จริง ทั้งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เป็นสื่อกลางให้ความรู้แก่ชุมชนทั่วไป เพือเด็กเบาหวานเป็นที่ยอมรับในสังคม เพื่อดำรงชีวิตด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุข และเป็นหน่วยงานกลางประสานงานระหว่างสมาชิก บุคลากร และหน่วยงานต่างๆซึ่งนับวันจะมีเด็กและวัยรุ่นเป็นเบาหวานมากขึ้นชมรมเพื่อเด็กและวันรุ่นเบาหวาน เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสุง มีกิจกรรมมากมายดังนี้

 


ศ.เกียรติคุณ พ.ญเชนิกา ตู่จินดา


- เพิ่มความตระหนักแก่ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และสิทธิประโชยน์ที่ควรได้รับ
-ให้การศึกษาตามวัยและดูแลโรคเบหวานอย่างเพียงพอ
- สนับสนุนและดำเนินการให้เด็กและครอบครัวมีความรู้และทักษะเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต เน้นปรับปรุง เสริมสร้างสุขภาพกายใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- เป็นแหล่งศูนย์รวมในการช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน
ดิฉันขออวยพรให้ ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน ประสบความสำเร็จสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชมรมอื่นๆ เพื่อเด็กและวัยรุ่นที่มีโรคภัยที่พวกเรารักและหว่งใย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและวัยรุ่นตลอดไป


27 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 373 ครั้ง

Engine by shopup.com