Language thai eng nสถิติผู้ชมเว็บไซต์

 

 


แผนงาน ปี 2556-2558


จัดงานครอบครัวเบาหวาน

ประจำปี ทุกปี ซึ่งจัดมาแล้ว 11 ปี ทุกสัปดาห์ที่2 ของเดือน ตุลาคม ในปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ระหว่างสมาชิกและครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อันนำไปสู่ความเข้าใจในการดูแลตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพบปะเด็กเบาหวานหลังการเข้าค่ายเบาหวานครั้งที่ 13 เมื่อเดือนเมษายน กำหนดจัด วันที่ 13 ตุลาคม 2556 ณ ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์

 

วารสาร

วารสาร “Sugar Free” ปีละ1 เล่ม แก่สมาชิก และเผยแพร่สู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ และโรงเรียน

กำหนดส่งวารสารแด่สมาชิกในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ในงานวันครอบครัวเบาหวาน

 

ทุน

ให้ทุนแก่สมาชิกที่ขาดแคลนแต่ดูแลตนเองอย่างดี ทุนละ 5000 บาท จำนวนไม่ต่ำกว่า20 ทุนจัดสรรให้สมาชิกตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ

กำหนดมอบทุน วันที่ 13 ตุลาคม ในงานครอบครัวเบาหวาน

 

เครือข่ายอมยิ้ม

1.จัดอบรมแก่สมาชิก และกรรมการ เกี่ยวกับการสื่อสารและการให้คำปรึกษา กำหนดจัดเดือน........

2.จัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสมาชิกเครือข่าย ระหว่างสมาชิกครอบครัว เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภายในครอบครัวและ ต่อครอบครัวอื่นๆ กำหนดจัด เดือนเมษายน

 


web site ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

ออกแบบใหม่ จัดหัวข้อ ใหม่ ทำ 2 ภาษา เพื่อความเป็นสากล มุ่งสู่อาเชียน web site ทันสมัยตลอด มีผู้รับผิดชอบแต่ละคอลัมน์ ทุกคอลัมน์มีการ Update ทุกเดือน กำนดตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไป

 


สมาชิก

แจ้งข่าวสาร ติดตามสมาชิก สิทธิประโยชน์

 


News letter
ออก 2 ฉบับในปีแรกและ 4ฉบับในปีต่อไปมีหัวข้อข่าว - DM Activity news DM Family


กำหนดการ ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม-มกราคม 2556

                      ฉบับที่ 2 เดือน เมษยน-พ.ค

                      ฉบับที่ 3 วารสาร เดือน ต.ค

 

 

การระดมหาทุน
1.การหาทุนแบบเล็กๆน้อยๆ ขายเสื้อ ขายคุกกี้ ขายไอสครีม Sugar free ในงานเบาหวานโลกและงานอื่นๆ

2.การหาทุนแบบเป็นงานใหญ่ จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปัญหาและอุปสรรคขอเด็กเบาหวานที่โรคแทรกซ้อน ด้อยโอกาส มานำเสนอ ผู้ที่บริจาค ในมูลนิธิศิริราช บริจาคผ่านมูลนิธิ เพื่อกองทุนเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน