Language thai eng nสถิติผู้ชมเว็บไซต์

 

 

 

เป้าหมาย


   ร่วมมือกันระหว่าง ผู้ปกครองกับผู้ปกครอง น้องๆDM กับน้องๆDM และผู้ปกครองกับน้องๆDM ก่อให้เกิด เครือข่ายไปทั่ว ช่วยเหลือ ให้ความรู้ ความมีศักยภาพ และความภาคภูมิใจในตนเอง

มรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้สึกชื่นชมและปิติยินดี “ชมรมเพือเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน” ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมพลังพลักดันเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวานอย่างแท้จริง ทั้งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เป็นสื่อกลางให้ความรู้แก่ชุมชนทั่วไป เพือเด็กเบาหวานเป็นที่ยอมรับในสังคม เพื่อดำรงชีวิตด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุข และเป็นหน่วยงานกลางประสานงานระหว่างสมาชิก บุคลากร และหน่วยงานต่างๆซึ่งนับวันจะมีเด็กและวัยรุ่นเป็นเบาหวานมากขึ้นชมรมเพื่อเด็กและวันรุ่นเบาหวาน เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสุง มีกิจกรรมมากมายดังนี้

 

    ศ.เกียรติคุณ พ.ญเชนิกา ตู่จินดา

-  เพิ่มความตระหนักแก่ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และสิทธิประโชยน์ที่ควรได้รับ

 -ให้การศึกษาตามวัยและดูแลโรคเบหวานอย่างเพียงพอ

-  สนับสนุนและดำเนินการให้เด็กและครอบครัวมีความรู้และทักษะเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต เน้นปรับปรุง เสริมสร้างสุขภาพกายใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 - เป็นแหล่งศูนย์รวมในการช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

ดิฉันขออวยพรให้ ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน ประสบความสำเร็จสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชมรมอื่นๆ เพื่อเด็กและวัยรุ่นที่มีโรคภัยที่พวกเรารักและหว่งใย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและวัยรุ่นตลอดไป